Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Amsterdam: Vrije Universiteit

Jaar van publicatie:
2006

Zie ook:
Publicatie online

De betekenis van geweld in verkrachtingen en seksuele moorden

Een literatuurverkenning.

Meta-analyse en naslagwerk van de internationale literatuur over seksueel geweld in opdracht van de Politieacademie en het Korps Landelijke Politie Diensten; Doctoraalscriptie Criminologie.

Meta-analyse van de bestaande literatuur over zedencriminaliteit om inzicht te geven in het geweldgebruik in verkrachtingen en seksuele moorden. De literatuur is vanuit twee perspectieven bestudeerd. Binnen het eerste, gedragswetenschappelijk kader staat de dader centraal (klinisch behandelperspectief). In het tweede perspectief is delict het uitgangspunt (opsporingsperspectief). Uit de literatuuranalyse blijkt onder meer dat bestaand onderzoek en publicaties weinig gedetailleerd inzicht geven in het gedrag tijdens het delict. Men gaat er vanuit dat de heterogene zedendelinquent te classificeren is naar subgroepen, waarbij vaak dezelfde achterliggende motieven of delictthema's terugkomen. Deze motieven en dadertypen worden statisch omschreven, terwijl duidelijk wordt dat doelen van de dader binnen het delict kunnen wisselen. Situationele factoren (zoals slachtofferreactie) zijn van invloed op het delictgedrag en het geweldgebruik. Verkrachting en seksuele moord zijn dan ook geen intrinsiek verschillende delicten. Om het geweldsaspect binnen verkrachting verder te onderzoeken dient men rekening te houden met dit dynamische karakter van het delictproces.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Amsterdam: Vrije Universiteit

Jaar van publicatie:
2006

Zie ook:
Publicatie online